งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterวานนี้64
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา557
mod_vvisit_counterเดือนนี้1741
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2698
mod_vvisit_counterทั้งหมด247610
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕
ศธ.เข็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
l, d F Y H:i

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยว่า จากการประชุมโครงการอบรม

ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2553-2556) เมื่อเร็ว ๆ นี้   ทำให้พบว่า ศธ. ยังมีช่องว่างในการขับเคลื่อนการนำนโยบายและยุทธศาสตร์  ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  ทำให้การดำเนินงานภาพรวมของ ศธ. ในระดับจังหวัดยังไม่เป็นเอกภาพ  เนื่องจากขาดผู้แทนของกระทรวงในการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ขณะเดียวกันกับผู้บริหารระดับองค์กรหลักไม่มีเวลาลงไปติดตามการดำเนินงานรายละเอียดในระดับพื้นที่  จึงทำให้ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม

                                ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า  ศธ. จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นการเชื่ยมโยง  บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ของ ศธ. และองค์กรหลัก  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โดยที่ประชุมได้เน้นมิติการพัฒนาด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและรองรับการมีงานทำ และการประกอบอาชีพ  เพื่อคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  การประกอบอาชีพ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และประโยชน์ที่ผู้เรียนและประชาชนจะได้รับ

                                แผนดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยง  บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  รวมทั้งสภาพปัญหา  ความต้องการและความเร่งด่วนของจังหวัด  โดยการบูรณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ

แผ่นดินและเกิดการระดมทรัพยากรร่วมกัน  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ปลัด ศธ.กล่าว.

----------------------------------------

จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 / ข่าวการศึกษา หน้า 23

 
สช.แจงอัตราการเบิกค่าเล่าเรียนของ ร.ร.เอกชน
Written by   
l, d F Y H:i
 นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาเอกชน ทั้งที่รับเงินอุดหนุนและไม่รับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2552 ตามนโยบายเรียนฟรี 15  ปี อย่างมีคุณภาพว่า ปัจจุบันมีผู้ปกครองหลายท่าน สอบถามเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กันเป็นจำนวนมาก ถึงเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของเอกชน และสิทธิในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากต้นสังกัดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้จำนวนเท่าใด ซึ่งเรื่องนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในสถานศึกษาเอกชน ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทสามัญศึกษา สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน เบิกได้ปีละไม่เกิน ระดับอนุบาล 10,856 บาท  ประถมศึกษา 10,556 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 12,647 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 12,947 บาท ส่วนสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนฯ  เบิกได้ปีละไม่เกิน ระดับอนุบาล 3,874 บาท ประถมศึกษา 3,404 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 2,635 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,605 บาท  
2. ประเภทอาชีวศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กำหนดตามประเภทวิชา สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน  เบิกได้ปีละไม่เกิน ประเภทวิชาคหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์13,217 บาท พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  15,877 บาท ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม  15,967 บาท เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง 16,887 บาท  ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ  19,487 บาท ส่วนสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุนฯ ประเภทวิชาคหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ 1,148 บาท พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  4,142 บาท  ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม  2,923 บาท เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง 4,051 บาท ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ 5,791 บาท  
      เลขาธิการ สช. กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ ปีละไม่เกิน 30,000 บาทพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละไม่เกิน 25,000 บาท ส่วนรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชา ให้เป็นไปตามที่ ศธ.ได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนทำการเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิการเบิกจ่ายสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป
 
ย้ำ ร.ร.ห้ามซุกปัญหา นร.ติดยา
Written by   
l, d F Y H:i

นายสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ประชุมมีมติเป็นชอบให้หน่วยงานทางการศึกษา

ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ ปปส. โดยให้ยึดนโยบายว่า สถานศึกษาที่มีความสามารถในการสำรวจพบนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ให้ถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือและไม่ถือว่าเป็นความผิด  แต่ในทางกลับกันหากมีการปกปิดปัญหาหรือละเลยการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  ให้ออกจากสถานศึกษา  จะถือเป็นการดำเนินงานที่ไร้ประสิทธิภาพ  ขาดความรับผิดชอบ  ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของผู้บริหารสถานศึกษา

                                สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่มีการจำแนกเป็น 3 กลุ่ม อย่างชัดเจน  ได้แก่  1.กลุ่มเร่งด่วนที่สุด คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ  และมีโอกาสสูงที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดแล้ว  2. กลุ่มเร่งด่วน  คือ  กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ และมีโอกาสสูงที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด และ  3.กลุ่มปกติทั่วไป   หรือกลุ่มที่ยังไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”  รองปลัด ศธ.กล่าว.

จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 / ข่าวการศึกษา หน้า 23

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕

คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑) คลิกเข้าเว็บหอพักแจ่งหัวริน(ศธภ.๑)