เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้747
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8845
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้36989
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163045
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) กระทรวงศึกษาธิการ 3ดี 3D

ส่งเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด

Democracy , Decency , Drug

 

แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

-----------------------

กรอบแนวคิด

การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ ความเป็นไทย(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

    1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และ ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง

   2.ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต

     3.ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด

 

วิสัยทัศน์

   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ  ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

  

พันธกิจ

    1.จัดการเรียนรู้ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

    2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี

 

ยุทธศาสตร์

   1.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  2.มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และคุณลักษณะ 3 ดี แก่ผู้เรียน

   3.จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานให้เป็นแบบอย่างที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ดีด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

 

   2.สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

  

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

   1.ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี(ร้อยละ 80)

  2.ร้อยละของจำนวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้และการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา3 ดี (ร้อยละ 80)

  3.ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์คุณภาพระดับ3 ดี (ร้อยละ 100)

   4.ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ดี (ร้อยละ 80)

   5.ร้อยละของจำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการความรู้และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (ร้อยละ 80)

 

กลยุทธ์

   1.เร่งรัดพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนทุกระดับ

   2.จัดการเรียนรู้ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ในระบบการศึกษา

   3.พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ

    4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้

   5.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการส่วนราชการ / หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี                       

- ประสานการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ

- ประสานการติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี

- สนับสนุนให้ระบบเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- จัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี

- สนับสนุนให้ระบบเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัด

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี

- สนับสนุนให้ระบบเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัด

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี

- สนับสนุนให้ระบบเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัด

  

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

หลักการ

1.สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ทั้ง3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)

2.เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กำหนด ให้เสนอหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกตามลำดับจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 3.เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี จะพิจารณาคัดเลือกโดยผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ

  

ขั้นตอนการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา 3 ดี

1.จัดทำรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

1.1มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

1.2มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.3ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองและมีผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

1.4ชุมชน องค์กรหรือเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วม

 

2.กำหนดแผนการดำเนินงาน

2.1 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการ

2.2 จัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์และเรียงความเรื่องนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี

2.4 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายระดับเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกเพื่อค้นหาสถานศึกษาแบบอย่าง

2.5 จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อขยายผล

2.6 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และ

บูรณาการการศึกษา ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา

 2.7ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและจัดพิธีมอบรางวัล

 

3.ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

3.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

3.2 สร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา เสนอผลงาน

เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายในการรณรงค์

 3.3 ดำเนินการคัดเลือกและประเมินผล โดยมอบหมายความรับผิดชอบในทุกระดับ ดังนี้

ระดับจังหวัดมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการคัดเลือก

และประเมินผลสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด

 

ระดับเขตตรวจราชการมอบหมายให้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ

การศึกษาทุกเขตดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาภายในเขตตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้แทนขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ

 

ระดับประเทศมอบหมายให้ องค์กรหลักและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด

ร่วมดำเนินการ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ

 

แนวทางกิจกรรม

เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมายทำให้ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง

 

หลักการจัดกิจกรรม

1)กำหนดในแผนงาน/ โครงการประจำปีของสถานศึกษา

2)สอดแทรกในเนื้อหาวิชาในการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้

3)มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน

4)ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น

 

ตัวอย่างกิจกรรม

 1.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

1)กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม อบต.น้อย/ เทศบาลน้อย จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้

2)การดำเนินงานสภานักเรียนนักศึกษา กรรมการนักเรียนนักศึกษา

3)การจัดค่ายประชาธิปไตย/ กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน

4)การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกความรักชาติ

5)นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

2.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

1)กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และ

ชุมชน เช่น ส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา

 2)กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือความภูมิใจในความเป็นไทย

3)มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  

3.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1)มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง

2)ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ กิจกรรมรณรงค์

เพื่อการไม่สูบบุหรี่(สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรีแข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก การจัดนิทรรศการความรู้

 3)การบริหารจัดการด้านสวัสดิศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา

4)มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด

5)มีการประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น

 

ระยะเวลาดำเนินการ

 1.ประกาศ/เริ่มดำเนินงานตามนโยบาย มิถุนายน 2552

2.ประกวดตราสัญลักษณ์ /เรียงความ มิถุนายน-กรกฎาคม 2552

3.จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน/ประกาศใช้ มิถุนายน 2552

4.คัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่าง กันยายน-ตุลาคม 2552

5.ประเมินผล/คัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ์/มอบรางวัล กุมภาพันธ์-มีนาคม 2553

-----------------------------------

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri