งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้102
mod_vvisit_counterวานนี้451
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2124
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4783
mod_vvisit_counterเดือนนี้20681
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา20087
mod_vvisit_counterทั้งหมด470776
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
Tuesday, 30 November 1999 07:00

banner


 


 icon1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (ITA) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15


 1. ความเป็นมา

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยสานักงาน ป.ป.ช.ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency AssessmentITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

          ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม

 

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564 และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กำหนดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)


icon1ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

icon1ตัวชี้วัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล


        

 

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

bolu escort nigde escort aksaray escort corum escort mardin escort rize escort
xnxx izle

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕