งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้77
mod_vvisit_counterวานนี้286
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้631
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1938
mod_vvisit_counterเดือนนี้5481
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา9711
mod_vvisit_counterทั้งหมด318615
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

ปลัดศธ.มอบอำนาจให้รองปลัดฯปฏิบัติราชการแทน

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

     1. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้  
1.1  เรื่องสั่งและปฏิบัติราชการแทนด้านการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ และด้านการตรวจติดตามและประเมินผล
1.2 งานในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
1.3 งานในความรับผิดชอบของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก
1.4 งานในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.5 งานในความรับผิดชอบของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 1 – 12 และ กรุงเทพมหานคร
1.6 การอนุญาตการลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัวและอนุญาตการไปราชการสำหรับผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยกาสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล และผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษากรุงเทพมหานคร
1.7 งานอื่นที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย          

นายนิวัตร  นาคะเวช 

2. นายนิวัตร  นาคะเวช  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้    
2.1 เรื่องสั่งและปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ด้านกิจการพิเศษ การบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและลูกจ้างสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการลงมา การลงนามในบัตรประจำตัวข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและลูกจ้างประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นเรื่องที่ได้มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาท่านอื่นปฏิบัติราชการตามคำสั่งนี้แล้ว

2.2 งานในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 งานในความรับผิดชอบของสำนักอำนวยการ
2.4 งานในความรับผิดชอบของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน   
2.5 งานในความรับผิดชอบของสำนักกิจการพิเศษ การอนุญาตการลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัวและอนุญาตการไปราชการสำหรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ       

นายวินัย  รอดจ่าย

       3. นายวินัย  รอดจ่าย  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  คำสั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังนี้  
3.1 เรื่องสั่งและปฏิบัติราชการแทนด้านการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ จัดทำนโยบายยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการวิจัย ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และคดีต่างๆ ด้านการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบราชการ ด้านการประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
3.2 งานในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
3.3 งานในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.4 งานในความรับผิดชอบของสำนักนิติการ
3.5 งานในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3.6 งานในความรับผิดชอบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3.7 งานในความรับผิดชอบของสำนักงานประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
3.8  การอนุญาตการลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัวและอนุญาตการไปราชการสำหรับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ ผู้อำนวยกาสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และงานอื่นที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งนี้ ถ้าเรื่องใดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องนโยบายสำคัญ หรือเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการควรได้รับทราบก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้นำเสนอผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการด้วย ในกรณีที่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับมอบอำนาจคนใดไม่อาจปฏิบัติหน้าทีได้ด้วยกรณีใดๆ และมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ ให้นำเสนอเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนนั้นต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้รักษาราชการแทนพิจารณาสั่งการ

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕