เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้989
mod_vvisit_counterวานนี้1334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2323
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8696
mod_vvisit_counterเดือนนี้9847
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43339
mod_vvisit_counterทั้งหมด1268826
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

ITA10-2564

banner


 


   แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity

and Transparency Assessment (OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน 10 ข้อ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

icon1ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

             เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ

                (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ

               (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวขี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

หัวข้อ

ข้อ

หัวข้อย่อย

รายการข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ภาษาไทย) 

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ภาษาอังกฤษ) 

- งดรับของขวัญ

- แคปหน้าเว็บไซต์งดรับของขวัญทุกเทศกาล

- คำกล่าวสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ภาษาไทย)

- คำกล่าวสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ภาษาอังกฤษ) 

- ภาพข่าวประกาศเจตจำนงสุจริต

- แคปหน้าเว็บไซต์เจตจำนงค์สุจริต

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการให้และการรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ 

- กาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ของจังหวัดเชียงใหม่

31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ภาษาไทย) 

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงานนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- ภาพข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม (ITA) 

- ภาพข่าวประกาศเจตจำนงสุจริต

- หลักฐานการดำเนินงานของผู้บริหารในการประชุม (ITA) ครั้งที่ 1/2564

- หลักฐานการดำเนินงานของผู้บริหารในการประชุม (ITA) ครั้งที่ 2/2564

- หลักฐานการดำเนินโครงการ ITA ศธภ.15

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

32

การประเมิน

ความเสี่ยง

การทุจริตประจำปี

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

33

การดำเนินการ

เพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริต

- รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รอบ 6 เดือน

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

แผนป้องกันการทุจริต

35

แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต

- แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

- แผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

36

รายงาน

การกำกับ ติดตาม

การดำเนินการ ป้องกัน

การทุจริต ประจำปี

รอบ 6 เดือน

- รายงานแบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

37

รายงานผล

การดำเนินการป้องกัน              การทุจริตประจำปี

- รายงานการกำกับติดตาม ประเมินการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานแบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประชุม ITA / OIT ร่วมกับกับ สป.ศธ.

 


 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri