เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้925
mod_vvisit_counterวานนี้1334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2259
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8696
mod_vvisit_counterเดือนนี้9783
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา43339
mod_vvisit_counterทั้งหมด1268762
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

banner


 

 

 

 

 

บบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

icon1ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ

        (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

        (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

        (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และ

        (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

และประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


      ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ

การดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด

(29 ข้อมูล) ดังนี้ 


ประเด็นการสารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (29 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

หัวข้อ

ข้อ

หัวข้อย่อย

รายการข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

- โครงสร้างการแบ่งงานภายในหน่วยงาน ศธภ.15

- โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร ศธภ.15

- โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- โครงสร้างรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15

- โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15

- โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.15

- โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- โครงสร้างการแบ่งงานภายในของ ศธภ.15

- คำสั่งมอบหมายงานข้าราชการภายใน ศธภ.15

2

ข้อมูลผู้บริหาร

- รายนามของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- ประวัติและผลงานของ นายชาตรี ม่วงสว่าง

ตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15

- ประวัติและผลงานของ นายกวิน เสือสกุล ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16

3

หน้าที่และอำนาจ

- สรุปหน้าที่และอำนาจพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- คำสั่งมอบหมายงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

4

แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2564 - 2565)

- แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(พ.ศ. 2563-2565)

5

ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร E-mail

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน Google map

- เบอร์โทรติดต่อผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

6

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แบ่งกลุ่มงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

แบ่งประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ 7 หมวด ดังนี้

   1. กิจกรรมเคลื่อนไหวทางการศึกษา

   2. กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

   3. กิจกรรมสนับสนุนวิชาการ

   4. กิจกรรม กำกับ ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกำกับ

   5.กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการ

   6. กิจกรรมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย

   7. กิจกรรมอื่นๆ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8

ช่องทาง

การสอบถาม (Q&A)

- ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

- ช่องทางการสอบถาม Messenger

9

การใช้สื่อ

สังคมออนไลน์(Social Network)

- Website

- facebook

- Instargram

- Youtube

การดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 (ฉบับจัดทำตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

- แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11

รายงาน

การกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- รายงาน ITA รอบ 6 เดือน

12

รายงานผล

การดำเนินงานประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงาน ITA และรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค/กลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานการถอดบทเรียนค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการดำเนินงานตามโจทย์บริบทของพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่) เอกสารลำดับที่ 26/2564

- รายงานผลการตรวจราชการ 12 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 7 วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skills) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

- คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.15

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.15

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.15

- คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ ศธภ.15

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15

รายงาน

การกำกับ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

16

รายงานผล

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19

สรุปผล

การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ

รายเดือน

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)

20

รายงานผล

การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21

นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565

22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้

23

หลักเกณฑ์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยแบ่งหลักเกณฑ์เป็น 5 เรื่อง ดังนี้

24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

- เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

- รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

25

แนวปฏิบัติ

การจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.15

- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางการสอบถาม Messenger

27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

- สถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28

ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น

- ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

- ช่องทางแสดงความคิดเห็น Messenger

29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

- กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

- รวมภาพข่าวกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri