เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้871
mod_vvisit_counterวานนี้1485
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8969
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37113
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1163169
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

Democracy = ส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

1) กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม อบต.น้อย/ เทศบาลน้อย จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้

2) การดำเนินงานสภานักเรียนนักศึกษา กรรมการนักเรียนนักศึกษา

3) การจัดค่ายประชาธิปไตย/ กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน

4) การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกความรักชาติ

5) นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

          1. ความหมายของประชาธิปไตย   ประชาธิปไตย มาจากคำว่า ประชา + อธิปไตย (ประชาคือประชาชน ราษฎรเจ้าของประเทศ และอธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ)
          2. รูปแบบของประชาธิปไตย   แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เสรีนิยมประชาธิปไตย และประชาธิปไตยประยุกต    มีหลายรูปแบบ หลายลักษณะดังนี้
                    2.1 ลักษณะของประมุข บางประเทศมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และบางประเทศมีประธานาธิบดี เป็นประมุข
                    2.2 ระบบการใช้อำนาจการปกครอง บางประเทศปกครองในระบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล บริหารประเทศ และอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาผู้แทนราษฎร แต่บางประเทศปกครองในระบบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ ไม่ต้องขึ้นต่อสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น
        3. หลักการของประชาธิปไตย คือ ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตยจะยึดหลักเสียงข้างมาก ในการตัดสินปัญหาหรือลงมติในเรื่องต่าง ๆ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อย หรือมีลักษณะที่สำคัญ คือ
        1. เป็นอำนาจของปวงชน
              
2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
          3. การปกครองต้องถือเสียงข้างมาก
          4. ประชาชนต้องมีสิทธิและเสรีภาพ
                  5. หลักความเสมอภาค

        4. วิธีการของประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง มีการเลือกตั้ง ตั้งตัวแทนประชาชนไปทำหน้าที่ออกกฎหมายที่เรียกว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือไปจัดตั้งคณะผู้ปกครองประเทศ ที่เรียกว่า คณะรัฐมนตรี หรือ รัฐบาล
        5. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายในการกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการปกครอง                 และกำหนดถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนไว้ เกิดขึ้นจากประชาชน หรือตัวแทนประชาชนเป็นผู้ร่าง รัฐธรรมนูญจะกำหนด อำนาจหน้าที่ของประชาชน คณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งวิธีการตรากฎหมาย และอื่น ๆ เป็นต้น
                สิทธิ หมายถึง อำนาจอันชอบธรรมหรือประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง
                เสรีภาพ คือ ภาวะที่ทุกคนสามารถทำอะไรตามต้องการภายใต้กรอบของกฎหมาย
                หน้าที่ หมายถึง ภาระที่ต้องกระทำ หรืองดเว้นการกระทำตามกฎหมายกำหนด
กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้ดังนี้
                1. สิทธิเท่าเทียมกันของชายและหญิง
                2. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน
                3. สิทธิทางการเมือง ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
                4. สิทธิในทรัพย์สิน ประชาชนชาวไทยมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคลได้
                5. สิทธิในครอบครัว ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐในการดำรงชีวิตในครอบครัว
                6. สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม
                7. สิทธิในการรับการศึกษาขั้นมูลฐาน
                8. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ เมื่อเห็นเจ้าพนักงานของหน่วยราชการทำ ไม่ถูกต้อง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดถึงเสรีภาพของประชาชนไว้ดังนี้
                1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
                2. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
                3. เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์และโฆษณา
                4. เสรีภาพในการเดินทางและเลือกที่อยู่อาศัย
                5. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
                6. เสรีภาพในการศึกษา
                7. เสรีภาพในร่างกาย
                8. เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดหน้าที่ของประชาชนไว้ดังนี้
                1. หน้าที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยื และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
                2. หน้าที่จะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
                3. หน้าที่ในการป้องกันประเทศ
                4. หน้าที่ในการรับราชการทหารตามกฎหมาย
                5. หน้าที่ในการเสียภาษีอากร
                6. หน้าที่ช่วยเหลือราชการที่กฎหมายกำหนด
                7. หน้าที่ได้รับการศึกษาอบรมตามที่กฎหมายกำหนด
                8. หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง
                9. หน้าที่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

 

อำนาจอธิปไตย

        อำนาจอธิปไตย คืออำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ   แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย   มีสถาบันที่ใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง 3 แทนประชาชน ดังนี้
                            1. อำนาจนิติบัญญัติ    -     รัฐสภา ทำหน้าที่ตรากฎหมายขึ้นใช้ในประเทศ
                            2. อำนาจบริหาร         -     คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล) ทำหน้าที่บริหารประเทศ
                            3. อำนาจตุลาการ       -     ศาล   ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี
                      ความสัมพันธ์กันระหว่างอำนาจทั้ง 3 คืออำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยที่รัฐธรรมนูญ จะให้ความสัมพันธ์ของอำนาจทั้งสามสมดุลกัน ควบคุมซึ่งกันและกันและไม่อยู๋ภายใต้อิทธิพลของกันและกัน และเนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา   ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลจึงเป็นไป ตามหลักการ ของประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

        อำนาจนิติบัญญัต
                    อำนาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ระบุถึงเรื่องการใช้อำนาจอธิปไตยส่วนที่เป็นนิติบัญญัติโดยมีหน้าที่สำคัญคือมีอำนาจในการออกกฎหมาย ในการออกกฎหมายนั้นเป็นอำนาจของรัฐสภา ซึ่งรัฐสภานั้นประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร   ได้มาจากการเลือกตั้งตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด
                    สำหรับหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ การเลือกนายกรัฐมนตรี แล้วนายกรัฐมนตรีเลือกคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศ
        อำนาจบริหาร
                    อำนาจบริหาร ในส่วนที่เป็นอำนาจบริหารนั้นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2540) กำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหนึ่งคนและคณะรัฐมนตรีอีกไม่เกิน    คน    แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา
        อำนาจตุลาการ
                    อำนาจตุลาการ ตามรัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับจะระบุถึงการใช้อำนาจตุลาการไว้และในการใช้อำนาจตุลาการนั้นจะใช้ใน   พระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย   ์โดยผ่านทางศาลยุติธรรม สำหรับผู้พิพากษาและตุลาการนั้นมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยที่ฝ่าย บริหารจะเข้าไปมีอำนาจเหนือตุลาการไม่ได้  

 

การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
            รัฐธรรมนูญได้กำหนดสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนไว้หลายประการ ดังนี้
            1. สิทธิความเสมอภาคทางกฎหมาย   บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเสมอเท่าเทียมกัน ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย หรือมีฐานะกำเนิดอย่างไร
            2. สิทธิในครอบครัว   บุคคลย่อมมีสิทธิอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวตามจาริตประเพณีและกฎหมาย และมีสิทธิในทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกัน
            3. สิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิที่จะกระทำการอย่างใด ๆ แก่ทรัย์สินของตนได้ เช่น การจำหน่าย หรือยกให้ผู้อื่น เป็นต้น
            4. สิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นต้น
            5. สิทธิที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อถูกข่มเหงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนย่อมมีสิทธเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อทางราชการได้
            6. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ เมื่อบุคคลได้รับความเสียหายในทรัพย์สินหรือร่างกายจากการกระทำของหน่วยราชการ ก็ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาล เพื่อเรียกค่าเสียหายได้
            7. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโทษอย่างเป็นธรรม โดยได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้สุจริต แม้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดก็ตาม เว้นแต่จะมีคำพิพากาาของศาลจนถึงที่สุดว่าบุคคลผู้นั้นกระทำความผิดจริง
            8. สิทธิที่จะขอทนายความจากรัฐ บุคคลที่ตกเป็นจำเลยคดีอาญา ถ้าเป็นผู้ที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ มีสิทธิขอให้รัฐจัดหาทนายความเพื่อต่อสู้คดีให้ได้
            9. สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนจากการรับโทษอาญา ในกรณีที่ถูกศาลตัดสินจำคุก แต่ภายหลังศาลได้รื้อฟื้นคดีใหม่ และพิพากาาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ บุคคลผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ
            10. เสรีภาพในร่างกาย   บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายของตน ผู้ใดจะจับกุมคุมขังหน่วงเหนี่ยวตัวบุคคลมิได้ เว้นแต่จะกระทำตามกฎหมาย
            11. เสรีภาพในการพูด การเขียน   การพิมพ์  และการโฆษณา ทั้งนี้จะต้องไม่ละเมิดหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิ หรือชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่น เช่น การหมิ่นประมาท หรือใส่ความโดยไม่มีมูลความจริง หรือปลุกปั่นยุยงให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน เป็นต้น
            12. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เว้นแต่ในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
            13. เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร   บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อสื่อสารถึงกันได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้บุคคลอื่นจะตรวจหรือกัก หรือเปิดเผยไม่ได้ ผู้ใดเปิดผนึกหรือเปิดเผยข้อความในจดหมายหรือโทรเลขของผู้อื่นและทำให้เกิดความเสียหาย ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
            14. เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย
            15. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
            16. เสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งเป็นสมาคม
            17. เสรีภาพในการศึกษาอบรม

โครงการต่างๆ ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy

 

จัดการประชุมชี้แจง พรบ.โรงเรียนเอกชน 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในภาคเหนือตอนบน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมโรงละครโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   โดยมี  นายบัณฑิต  ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  มี  นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้บริหารแลผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 300 คนเข้าร่วมประชุม      

 

 โครงการตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

 

จัดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภา

 

sp52

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวรัฐสภาประจำปี 2552  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน แข่งขันที่ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม  2552 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   

 

โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ

 

สบย.1 เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล

 

เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1  เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา วันที่  22 - 25 มิ.ย. 52  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  สัญญลักษณ์งานชุมนุม   แผนที่จัดงาน   แผนที่บริเวณงาน  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานยุวะ  คำสั่งคณะกรรมการบังคับการค่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri