งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้114
mod_vvisit_counterวานนี้451
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2136
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4783
mod_vvisit_counterเดือนนี้20693
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา20087
mod_vvisit_counterทั้งหมด470788
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
Tuesday, 30 November 1999 07:00

gear1_w ฐานข้อมูล ศธภ.๑๕

 


 

ฐานข้อมุลการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่

 ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึุกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึุกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลด

๓. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ ดาวน์โหลด

๔. แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

 

 ข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. แบบจัดเก็บข้อมูล 

-แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในระบบ ปี ๒๕๖๑  Click 

-แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษานอกระบบ ปี ๒๕๖๑ Click

๒. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ Click

 

ฐานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สนง.ศธภ.๑๕

 ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน

๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดาวน์โหลด

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดาวน์โหลด

๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ดาวน์โหลด

๔. สำระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด

๕. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ  ดาวน์โหลด

๖. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดาวน์โหลด 

๗. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด 

๓. รายงานโครงการ ไตรมาส 1  ดาวน์โหลด

๔. รายงานโครงการ ไตรมาส 2  ดาวน์โหลด

๕. รายงานโครงการ ไตรมาส 3  ดาวน์โหลด

๖. รายงานโครงการ ไตรมาส ๔  ดาวน์โหลด

 

 

 


 

#mce_temp_url#

ฐานข้อมูลกระบวนการหลัก

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร ดาวน์โหลด

๒. การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๓. การจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๔. การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๕. การจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๖. การฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่  ดาวน์โหลด

๗. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๘. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๙. การเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤติและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๑๐. การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ดาวน์โหลด

 

 

 


 

      gear1_wฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ KM 

 

           gavel_tเทคนิคการประสานงาน   

          gavel_t เทคนิคการบริหารโครงการ

            gavel_tกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

            gavel_tคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ปี

             gavel_t คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ

             gavel_t คู่มือการขอเครื่องหมายวูดแบดจ์

              

 

 

          gear1_wฐานข้อมูลสนับสนุน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕


*** ข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ ***

 

 สภาพสังคมและการปกครอง กลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 จำแนกตามกลุ่มจังหวัด/ 

PDF

จังหวัด  และโดยภาพรวม

 

*** ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ***

        gavel_tข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕     ดาวน์โหลดฉบับเต็ม         

 

*** ข้อมูล O-Net ***

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ป.๖ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ป.๖ จำแนกตามจังหวัด   PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๓ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๓ จำแนกตามจังหวัด    PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๖ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๖ จำแนกตามจังหวัด   PDF

           gavel_tเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  
                   จำแนกรายโรง 
 ป.๖     ม. ๓    ม.๖   

 

*** นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ***

     ** นโยบาย กลยุทธ สพฐ. ปี ๕๖    PDF

     ** Road Map ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ    PDF

     ** แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)            PDF

     ** แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   PDF

     ** แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     PDF

      ** คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

          เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๕  PDF

     ** นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

         (ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำรงเวช)  PDF 

 

*** ข้อมูลเครือข่ายการตรวจราชการ ***

            *** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     PDF

            *** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     PDF

            *** ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด     PDF

            *** นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน     PDF

            *** สำนักงาน กศน.     PDF

            *** ที่ปรึกษาภาคประชาชน     PDF

 


ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

                    bell_t ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ แยกสังกัด ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ ต่ำสุด ๕๐ อันดับ    ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ สุงสุด ๕๐ อันดับ  ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

              bell_t รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติงวด ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

             bell_t แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๔ 

             bell_t แบบตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t รายงานโครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๕๔  

                    bell_t รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔  

                bell_t รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติงวด ๑ ประจำปี ๒๕๕๔   

 

 

                ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

                 bell_tคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดปี๒๕๕๓

                 bell_tคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดปี๒๕๕๓

                 bell_t แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(๒๕๕๒-๒๕๕๙)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  สบย ๑

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒-๒๕๕๕)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒-๒๕๕๕)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

                  bell_tการตรวจราชการแบบบูรณาการ

                  bell_tการตรวจราชการปกติ

                  bell_tนโยบายองค์กรที่ดีของสบย.๑   

                   bell_tข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                 bell_tคู่มือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินประจำปี ๒๕๕๓

   

         gear1_wฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน 

                     gavel_tรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓

                     gavel_t ผลการปฏิบัติราชการคำรับรองระดับสำนักประจำปี๒๕๕๒

                     gavel_tรายยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ ๑๕ 

 

 

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

bolu escort nigde escort aksaray escort corum escort mardin escort rize escort
xnxx izle

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕