เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้181
mod_vvisit_counterวานนี้605
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้786
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3367
mod_vvisit_counterเดือนนี้12869
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16327
mod_vvisit_counterทั้งหมด1054108
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
อบรมพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ กิจกรรม อบรมพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Organization Development)  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
อบรมคุณธรรม ณ สวนพันดาว

 

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กิจกรรม ฝึกอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อให้เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สวนพันดาว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

 
พิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนภาคเหนือ

๑. หัวข้อแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

    ระดับ ม.1 – ม. 3  : หัวข้อ “รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

   ระดับ ม.4 – ม. 6 : หัวข้อ “วินัยดี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  นำพาสู่อาเซียน”

๒. ประกาศให้นักเรียนตัวแทนจังหวัดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
     บัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

๓. ตัวแทนระดับจังหวัดที่แข่งขันประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
    ส่งรายงานรูปเล่มโครงงานไปยังกรรมการตัดสิน 

    ตามอีเมลล์ ดังต่อไปนี้  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  และ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
    ก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาจีน
     ระดับ ม.ต้น    "โรงเรียนของฉัน"

   ระดบ ม.ปลาย "ความสำคัญของภาษาจีน"

 

 
ตรวจราชการกรณีปกติ

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหาร สพม.๓๔ ผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ

 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุชิน สาระจันทร์ ผูุ้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก

         สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกตามโครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์  เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทน สพป.  สพม.  กศน. ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน ๒๐ คน  

 

 

 
ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการในพื้นที่

 

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุชิน สาระจันทร์ ผูุ้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฝาง และห้องสมุดประชาชน อำเภอฝาง พร้อมเดินทางเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอาชีพ การเพาะเห็นโคนน้อยบ้านหนองขวาง โดยการสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฝาง  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านผาแดง และห้องสมุดประชาชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 
คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๖

รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับ

วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี  

ซึ่งในปี ๒๕๕๖ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

 

 
<< Start < Prev 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Next > End >>

Page 97 of 116

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet