เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้344
mod_vvisit_counterวานนี้1225
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4950
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3494
mod_vvisit_counterเดือนนี้9716
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา19617
mod_vvisit_counterทั้งหมด989963
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

บทคัดย่องานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

 

ชื่องานวิจัย       รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15

ชื่อผู้วิจัย          นางสุทธิพร  สังข์ทอง

หน่วยงาน        สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ปีที่ดำเนินการ   พ.ศ.2562 – 2563

 

บทคัดย่อ

 

รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ                มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1.เพื่อศึกษาสถานภาพการดำเนินงานตามระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

2.เพื่อศึกษาปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.เพื่อประเมินผลในการนำรูปแบบการพัฒนาระบบการตรวจราชการไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบเขตของการวิจัย   รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

 1. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย  1)นโยบายการตรวจราชการ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  2)รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  มีองค์ประกอบ ดังนี้  (1) ด้านระบบข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ (2) ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการตรวจราชการ  (3) ด้านระบบการรายงานการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 15

2.  ด้านพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงาน/สถานศึกษาตามความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน  โดยเน้นจังหวัดลำปาง

3.  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 15  ดังนี้  1)  ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด 2) ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3) ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4)ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 5)นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด  6)ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 7)ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  8)ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 9)ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10)ศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การศึกษารูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการ  การศึกษาปัจจัยประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ  ยกร่างรูปแบบการตรวจราชการ  ตรวจสอบความตรงและความเป็นไปได้ของรูปแบบและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการตามลำดับ  วิธีการวิจัยและข้อค้นพบมีข้อควรอภิปรายเพิ่มเติม  ดังนี้

1.  วิธีดำเนินการวิจัย  ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเลือกศึกษากรณีการตรวจราชการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพัฒนาระบบ  มีข้อควรอภิปรายดังนี้  คือ  1)ผู้วิจัยเน้นการศึกษาความต้องการจำเป็นในการตรวจราชการก่อนเพราะต้องการทราบว่าผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งฝ่ายผู้ตรวจราชการ  ผู้รับตรวจและผู้สนับสนุนการตรวจและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป  มีความต้องการเกี่ยวกับการตรวจราชการอย่างไร  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ  การพัฒนารูปแบบได้ดำเนินการโดยการประชุมปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการตรวจเชิงลึก  ปฏิบัติการยกร่างรูปแบบ ตรวจสอบความตรงของรูปแบบและความเป็นไปได้ของรูปแบบและนำเสนอรูปแบบตามลำดับ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีลักษณะสำคัญที่เป็นรูปแบบที่ได้จากความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง  พัฒนาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความตรงกับสภาพการตรวจราชการจริงและมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้  สำหรับการออกแบบการตรวจราชการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  และนโยบายอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและสามารถปรับใช้ได้จริงกับทุกนโยบาย  2)การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตสภาพการปฏิบัติงานจริง  การสนทนากลุ่มและการประชุมปฏิบัติการ  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันจากการสัมภาษณ์  การสังเกตและการสนทนากลุ่มหรือการประชุมปฏิบัติการเป็นสำคัญ  (1)  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ที่เน้นผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่  15  ประกอบด้วย  กลุ่มผู้ตรวจ  ซึ่งหมายรวมถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนการตรวจและผู้มีหน้าที่ตรวจ  ติดตามและประเมินผลของแต่ละส่วนราชการ  กลุ่มผู้รับตรวจ  ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการและสถานศึกษาในพื้นที่และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั่วไปเป็นกลุ่มประชาชนผู้รับประโยชน์  รวมทั้งนักเรียนและนักศึกษา การแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น  3  กลุ่มเพื่อให้ผู้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือและเน้นการพัฒนารูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

2.  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความต้องการสอดคล้องกันว่า  การตรวจราชการต้องไม่เป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยรับตรวจเกินไป  เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามนโยบายและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตามนโยบาย  มีข้อควรอภิปราย  คือ  การที่ผู้เกี่ยวข้องมีความต้องการร่วมกันว่า  การตรวจราชการต้องไม่สร้างภาระให้กับหน่วยรับตรวจ  เป็นภาระเกี่ยวกับการเก็บและรายงานข้อมูล  และภาระเกี่ยวกับการประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องต้องการให้การเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจราชการ การรายงานมีความชัดเจน  ไม่ซ้ำซ้อน  และไม่ต้องรายงานหลายครั้ง  ต้องการให้มีการประสานการตรวจราชการที่เป็นระบบ  เป็นที่รับรู้และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและต้องการให้การตรวจราชการเกิดผลในการพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายจริงนั่นคือ ผลการตรวจราชการต้องนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  และปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ ประกอบด้วย ระบบข้อมูลเดี่ยว มีแผนและคู่มือการตรวจราชการ มีการประสานราชการอย่างใกล้ชิด มีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและประเมินผลการตรวจราชการ  การสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานตามนโยบายและการใช้ผลการตรวจเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม การที่ผู้เกี่ยวข้องเสนอแนะแนวทางการตรวจราชการดังกล่าว  อาจเนื่องจากการดำเนินการตรวจราชการที่ผ่านมาสร้างภาระในการรายงานให้กับหน่วยรับตรวจ แผนการตรวจราชการไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติจริงและเป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง  กิจกรรมการตรวจราชการมีมากมายไม่เกิดประโยชน์จริง  และการรายงานผลการตรวจราชการยังไม่ส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการจึงต้องประเมินความสำเร็จของการตรวจราชการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจราชการที่สะท้อนผลการตรวจราชการอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการเป็นรูปแบบวิธีการ มีเป้าประสงค์คือ ความสำเร็จในการตรวจราชการทั้ง  4  มิติความสำเร็จ  มีปัจจัยการตรวจราชการที่ต้องมีผู้ตรวจราชการที่มีคุณภาพ ผู้รับตรวจที่มีคุณภาพ  ผู้สนับสนุนการตรวจราชการที่มีคุณภาพ  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการ ทั้งระบบข้อมูล  แผนการตรวจราชการ  การประสานการตรวจราชการ  การปฏิบัติการตรวจราชการ การประเมินผลการตรวจราชการ และการใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนา นับเป็นรูปแบบวิธีการที่มีความชัดเจนในแนวปฏิบัติ  เน้นวิธีการที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องจริงผู้เกี่ยวข้องเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจริงในการตรวจราชการและมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริง  การที่ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  รูปแบบสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจริง  เป็นการยืนยันความตรงของรูปแบบหรือตรวจสอบความตรงในรูปแบบ  ทั้งวิธีการและเครื่องมือในการตรวจราชการมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง โดยหน่วยรับตรวจและหน่วยสนับสนุนการตรวจได้ทดลองใช้เครื่องมือประกอบรูปแบบแล้ว รูปแบบนี้จึงมีทั้งความตรงและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงและจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายจริง

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  1)นำรูปแบบนี้ไปใช้ในการตรวจราชการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสถานศึกษากับหน่วยรับตรวจเต็มพื้นที่การตรวจราชการและใช้ผลการตรวจราชการไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 2)นำเสนอรูปแบบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจแนวทางการตรวจราชการอย่างถูกต้องและต้องเน้นแนวปฏิบัติร่วมกัน 3)ประเมินความสำเร็จของการตรวจราชการตามรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมและประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการตามนโยบายและการพัฒนาระบบการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง 4)พัฒนาคู่มือการตรวจราชการ  พัฒนาบุคลากรการตรวจราชการและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1)วิเคราะห์ปัจจัยระบบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการตรวจราชการตามรูปแบบเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบและปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 2)วิจัยพัฒนาปัจจัยประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการ ในแต่ละปัจจัยให้มีวิธีการเฉพาะที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek