เมนูหลัก

กลุ่มอำนวยการ

งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้253
mod_vvisit_counterวานนี้1449
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9800
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา11107
mod_vvisit_counterเดือนนี้37944
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา28996
mod_vvisit_counterทั้งหมด1164000
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama

 @ --> ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

ประวัติความเป็นมา
Written by Administrator   
Tuesday, 30 November 1999 07:00

 

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

            เมื่อปี พ.ศ.2435 กรมธรรมการได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาและการศาสนา ต่อมา

ปี พ.ศ. 2452 กระทรวงธรรมการ ได้แต่งตั้งข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ มาดูแลงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเขตท้องที่ และในปี พ.ศ. 2462 รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทวงศึกษาธิการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการศึกษาก็ได้เปลี่ยนตามไปด้วย คือ เป็นศึกษาธิการมณฑล  ศึกษาธิการจังหวัด และในปีเดียวกันนี้ ก็ได้ตั้งตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2476 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงธรรมการอีกครั้งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476 ตำแหน่งได้เปลี่ยนเป็นธรรมการมณฑลด้วย และในปี พ.ศ. 2479 ก็เปลี่ยนเป็นตำแหน่งข้าหลวงตรวจการธรรมการ

            ต่อมาปี พ.ศ. 2484 รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็นกระทรวงศึกษาธิการและเปลี่ยนตำแหน่งข้าหลวงตรวจการธรรมการ เป็นข้าหลวงตรวจการศึกษาภาค และในปี พ.ศ.2495 ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้ภาคเป็นราชการในส่วนภูมิภาคและให้มีหน้าหน้าส่วนราชการประจำภาค จึงได้เปลี่ยนตำแหน่งข้าหลวงตรวจการศึกษาภาคเป็นศึกษาธิการภาค และปี พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนตำแหน่งศึกษาธิการภาค เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตรวจการศึกษา

          ในปี พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้เปลี่ยนภาคการศึกษาเป็นเขตการศึกษาและเปลี่ยนตำแหน่งผู้ตรวจการศึกษาเป็นศึกษาธิการเขต จึงได้มีการแบ่งเขตท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกเป็นเขตการศึกษา 1-12 และเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้เขตการศึกษา 8  มีเขตท้องที่ครอบคลุม 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน

          หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการเขตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517, 2522, 2526 และ 2532 กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ตรวจ นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ อบรมครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานในการวางแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบาย ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ ตามที่กระทรวงและกรมมอบหมาย รายงานเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา การประเมินผลงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการในเขตการศึกษา ต่อมาปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการเขต ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ   ที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 1-12 เป็นสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1-12

       ต่อมาปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งศึกษาธิการเขต ซึ่งเป็นข้าราชการครูมาเป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา เป็นข้าราชการพลเรือน โดยได้ปรับเลื่อนตำแหน่งขึ้นจากระดับ 8 เป็นระดับ 9 จนถึงปัจจุบัน และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานตามแผนอัตรากำลังของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ปี พ.ศ. 2539-2542 ออกเป็น 2 ฝ่าย 3 กลุ่ม คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และกลุ่มพัฒนาบุคลากร

          ในปี พ.ศ.2542 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ตามแผนอัตรากำลังออกเป็น 5 กลุ่ม/ส่วน คือ ส่วนอำนวยการและประสานราชการ  กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล กลุ่มวิจัยและพัฒนา กลุ่มพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานไว้จำนวน 30 คน ในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่        ที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ในอนาคต

         ต่อมามีการปฏิรูประบบราชการและปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการให้มีเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานทางการศึกษา จำนวน 175 เขต และในปี พ.ศ.2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานและสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและในเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1-12 และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในฐานะเทียบเท่าสำนักในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2546 โดยมีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1-12  และบุคลากรปฏิบัติงานคือบุคลากรของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม 

          สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1-12 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1-13 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551  ลงนามโดย นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 – 13 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร   ลงวันที่  11  ธันวาคม   2551 

             พ.ศ. 2555 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1–12 และ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และประกาศจัดตั้ง "สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 (ศธภ. 1-13)" ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่าสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (เชียงใหม่)

พ.ศ. 2559 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่

  พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง "สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18" ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ 2 และ ข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และเป็นที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตามประกาศนี้

พ.ศ.2560 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 5 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน สิบแปดภาค สังกัดสำนังานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 4.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

       พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50300 รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน


Genel olarak, tüm porno kategorilerinin hepsi burada, çünkü herhangi bir kayıt olmadan sadece seksi kadınlarla en iyi bedava şişman porno filmlere sahibiz.
Last Updated on Friday, 27 November 2020 10:40
 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis onwin piabet pusulabet süper10bet vipbahis supertotobet mariobet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino
bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahislion bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahissenin bahis com kralbet milanobet hilabet bahsegel
bahis siteleri betcup betebet betlike betovis betturkey betvole deneme bonusu veren siteler fenomenbet kalebet kralbet matadorbet milosbet piabet sahabet venusbet
pusulabet
bahis siteleri