งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ความพึงพอใจในการให้บริการเว็บใซต์ ศธภ.๑๕

ท่านพึงพอใจต่อสารสนเทศของ ศธภ.๑๕ ในระดับใด
 

แบบสอบถาม

a162.jpg

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterวานนี้432
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1662
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2684
mod_vvisit_counterเดือนนี้7198
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา8639
mod_vvisit_counterทั้งหมด299281
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

ค่านิยม
Written by Administrator   
Tuesday, 30 November 1999 07:00


 ค่านิยมร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (“Team Wins”)

ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการทำงานเป็นทีม มุ่งไปสู่ชัยชนะ

ตามพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร

คำจำกัดความค่านิยม สป. “Team Wins”

            ๑.  T  Teamwork  การทำงานเป็นทีม  หมายถึง  ข้าราชการมีความสามัคคี ประสานงานกันทำงานเพื่อองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร

          ๒.  E  Equality of Work  ความเสมอภาคในการทำงาน  หมายถึง  ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน

          ๓.  A  Accountability  ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและต่อสาธารณะ  หมายถึง ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

            ๔. M  Morality and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  หมายถึง  ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องเพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ

          ๕.  W  Willful  มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  หมายถึง  ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

          ๖.  I  Improvement  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  หมายถึง  ข้าราชการหมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

          ๗.  N  Network and Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  หมายถึง  ข้าราชการในองค์กร   ยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยไม่คำนึงว่ามาจากที่ใด สำนักใด ข้าราชการให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี ข้าราชการนำข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กรอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ

          ๘.  S  Service Mind  การมีจิตมุ่งบริการ  หมายถึง  ข้าราชการให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ        ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

 
 

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

หอพักแจ่งหัวลิน(ศธภ.๑๕)เปิดให้บริการแล้ว

ติดต่อได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

โทร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๑๓ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๔๕๗๕