งานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

งานกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

งานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้347
mod_vvisit_counterวานนี้1480
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7498
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา12075
mod_vvisit_counterเดือนนี้21086
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา44176
mod_vvisit_counterทั้งหมด864119
เริ่มใช้เมื่อวันที่ 29 ส.ค.52

eşya depolama
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
จัดสิ่งของ

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธภ.๑ ในนามของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้หนีจากการสู้รบ  บ้านแม่สุรินทร์        อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 
อบรมพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ กิจกรรม อบรมพัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Organization Development)  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
อบรมคุณธรรม ณ สวนพันดาว

 

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กิจกรรม ฝึกอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เพื่อให้เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สวนพันดาว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

 
พิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนภาคเหนือ

๑. หัวข้อแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

    ระดับ ม.1 – ม. 3  : หัวข้อ “รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

   ระดับ ม.4 – ม. 6 : หัวข้อ “วินัยดี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  นำพาสู่อาเซียน”

๒. ประกาศให้นักเรียนตัวแทนจังหวัดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
     บัตรประจำตัวนักเรียน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

๓. ตัวแทนระดับจังหวัดที่แข่งขันประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
    ส่งรายงานรูปเล่มโครงงานไปยังกรรมการตัดสิน 

    ตามอีเมลล์ ดังต่อไปนี้  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  และ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
    ก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาจีน
     ระดับ ม.ต้น    "โรงเรียนของฉัน"

   ระดบ ม.ปลาย "ความสำคัญของภาษาจีน"

 

 
ตรวจราชการกรณีปกติ

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีผู้บริหาร สพม.๓๔ ผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ

 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุชิน สาระจันทร์ ผูุ้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสถานศึกษาให้การต้อนรับ

 

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึก

         สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนและคัดเลือกข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกตามโครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์  เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทน สพป.  สพม.  กศน. ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน ๒๐ คน  

 

 

 
ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการในพื้นที่

 

นายวิมล  จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุชิน สาระจันทร์ ผูุ้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชน อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฝาง และห้องสมุดประชาชน อำเภอฝาง พร้อมเดินทางเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอาชีพ การเพาะเห็นโคนน้อยบ้านหนองขวาง โดยการสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอฝาง  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงบ้านผาแดง และห้องสมุดประชาชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 
คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๖

รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับ

วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี  

ซึ่งในปี ๒๕๕๖ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

 

 
ประชุมเตรียมงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน   ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยมีข้าราชการของ ศธภ.๑ ผอ.สพป.๑ ประธานคณะกรรมการ สกช. เลขานุการ สกช ใน    เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖ เข้าร่วมประชุม

 
๕ ธันวามหาราช

นายสุชิน  สาระจันทร์ ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค ๑ นำข้าราชการและบูคลากรศธภ.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมษากษัตริย์และแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
<< Start < Prev 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next > End >>

Page 62 of 76

ผู้บริหาร

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

หน่วยงานใน สป.ศธ

พยากรณ์อากาศ

betebet
güvenilir casino siteleri hilbet güvenilir casino siteleri tipobet
iddaa programı marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis
betsdot
bahissenin bahissenin
Lidyabetbahis.com Lidyabet9.com
betlio betlio betsoo
bahigo betmaxi lirabet lesabahis ligobet perabet sekabet betist mariobet
1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole cebahis cebahis cebahis ligobet pinbahis polobet verabet
lidyabetuyelik.info lidyabet3.com
bahissenin tipobet
betmatik