ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564

 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564


 

* แผนพัฒนาดิจิทัลด้านการศึกษา พ.ศ.2565-2568 เขตตรวจราชการที่ 15 ดาวน์โหลด  New!

* ข้อมูลสถานศึกษา/ครู/นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564
   เขตตรวจราชการที่ 15 ดาวน์โหลด New!

* ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคเหนือ ดาวน์โหลด  New!

 

ข้อมูลคุณภาพการศึกษา

 V-NET

* รายงานการวิเคราะห์ผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด New!
* รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561-2563 ดาวน์โหลด New!

 

N-NET  

* รายงานการวิเคราะห์ผลการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด New! 
* รายงานการวิเคราะห์เปรียเทียบผลการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2561-2563 ดาวน์โหลด New!