ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน ศธภ. 15

ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน ศธภ. 15

gear1_w ฐานข้อมูล ศธภ.๑๕

 


 

ฐานข้อมุลการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่

 

 ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึุกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึุกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลด

๓. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ ดาวน์โหลด

๔. แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

 

 ข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. แบบจัดเก็บข้อมูล 

-แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในระบบ ปี ๒๕๖๑  Click 

-แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษานอกระบบ ปี ๒๕๖๑ Click

๒. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ Click

 

ฐานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สนง.ศธภ.๑๕

 ข้อมุลสนับสนุนการดำเนินงาน

๑. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดาวน์โหลด

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดาวน์โหลด

๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ดาวน์โหลด

๔. สำระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด

๕. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ  ดาวน์โหลด

๖. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดาวน์โหลด 

๗. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

๑. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลด

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด 

๓. รายงานโครงการ ไตรมาส 1  ดาวน์โหลด

๔. รายงานโครงการ ไตรมาส 2  ดาวน์โหลด

๕. รายงานโครงการ ไตรมาส 3  ดาวน์โหลด

๖. รายงานโครงการ ไตรมาส ๔  ดาวน์โหลด

 

 

 


 

#mce_temp_url#

ฐานข้อมูลกระบวนการหลัก

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร ดาวน์โหลด

๒. การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๓. การจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๔. การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๕. การจัดกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๖. การฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่  ดาวน์โหลด

๗. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๘. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๙. การเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤติและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่ ดาวน์โหลด

๑๐. การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ดาวน์โหลด

 

 

 


 

      gear1_wฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ KM 

 

           gavel_tเทคนิคการประสานงาน   

          gavel_t เทคนิคการบริหารโครงการ

            gavel_tกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน

            gavel_tคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๔ ปี

             gavel_t คู่มือปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ

             gavel_t คู่มือการขอเครื่องหมายวูดแบดจ์

              

 

 

          gear1_wฐานข้อมูลสนับสนุน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 

*** ข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ ***

 

 สภาพสังคมและการปกครอง กลุ่มจังหวัดที่ 15 และ 16 จำแนกตามกลุ่มจังหวัด/ 

PDF

 

จังหวัด  และโดยภาพรวม

 

*** ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ***

        gavel_tข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕     ดาวน์โหลดฉบับเต็ม         

 

*** ข้อมูล O-Net ***

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ป.๖ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ป.๖ จำแนกตามจังหวัด   PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๓ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๓ จำแนกตามจังหวัด    PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๖ จำแนกตามสังกัด     PDF

            gavel_tคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้น ม.๖ จำแนกตามจังหวัด   PDF

           gavel_tเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  
                   จำแนกรายโรง  ป.๖     ม. ๓    ม.๖   

 

*** นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ***

     ** นโยบาย กลยุทธ สพฐ. ปี ๕๖    PDF

     ** Road Map ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ    PDF

     ** แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)            PDF

     ** แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   PDF

     ** แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     PDF

      ** คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

          เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๕๕  PDF

     ** นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

         (ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำรงเวช)  PDF 

 

*** ข้อมูลเครือข่ายการตรวจราชการ ***

            *** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     PDF

            *** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     PDF

            *** ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด     PDF

            *** นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน     PDF

            *** สำนักงาน กศน.     PDF

            *** ที่ปรึกษาภาคประชาชน     PDF

 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

                    bell_t ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ แยกสังกัด ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ ต่ำสุด ๕๐ อันดับ    ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

                    bell_t คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี ๒๕๕๓ สุงสุด ๕๐ อันดับ  ป.๖    ม.๓    ม.๖ 

              bell_t รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติงวด ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

             bell_t แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี ๒๕๕๔ 

             bell_t แบบตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ 

                    bell_t รายงานโครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๕๔  

                    bell_t รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔  

                bell_t รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติงวด ๑ ประจำปี ๒๕๕๔   

 

 

                ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

                 bell_tคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดปี๒๕๕๓

                 bell_tคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดปี๒๕๕๓

                 bell_t แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(๒๕๕๒-๒๕๕๙)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  สบย ๑

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒-๒๕๕๕)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๒-๒๕๕๕)

                  bell_tแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

                  bell_tการตรวจราชการแบบบูรณาการ

                  bell_tการตรวจราชการปกติ

                  bell_tนโยบายองค์กรที่ดีของสบย.๑   

                   bell_tข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖

                 bell_tคู่มือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินประจำปี ๒๕๕๓

   

         gear1_wฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน 

                     gavel_tรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓

                     gavel_t ผลการปฏิบัติราชการคำรับรองระดับสำนักประจำปี๒๕๕๒

                     gavel_tรายยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการศึกษากลุ่มจังหวัดที่ ๑๕